SLIDER-podnikatelsky-plan

Podnikanie a podnikateľský plán II. Finančný plán

Podnikateľský plán sme vám opísali v minulom článku. Dnes si predstavíme ďalšiu časť plánu – Finančný plán. Vraví sa, že finančný plán je najdôležitejší, lebo bez peňazí sa ťažko začína podnikať a ešte ťažšie sa dosahuje úspech.

Áno, aj ostatné čiastkové plány sú dôležité v závislosti od predmetu podnikania, ale myslíme si, že marketingový plán alebo plán ľudských zdrojov budete meniť podľa aktuálnej situácie v podniku, naopak ten finančný si musíte dobre naplánovať, aby ste vedeli akým smerom sa bude vaše podnikanie uberať a na čo si dať pozor.

Finančný plán a jeho náležitosti

Slúži na definovanie súčasných a budúcich finančných potrieb podniku. Po manažérskom zhrnutí je druhou najdôležitejšou časťou podnikateľského plánu. Každého investora a vlastníka zaujíma najskôr finančná stránka činnosti podniku, až na druhej priečke majú možno spokojnosť zamestnancov a zákazníkov.

V rámci finančného plánu sa zamerajte na plánovanie súvahy (plánovanie položiek majetku a záväzkov), výkazu ziskov a strát (plánovanie položiek nákladov a výnosov) a plánovanie výkazu cash flow (príjmy a výdavky), pretože v týchto výkazoch je premietnutá celá finančná stránka podnikania.

Krátkodobý finančný plán

V rámci možností každého podniku sa vypracováva dlhodobý a krátkodobý finančný plán. Pri plánovaní jednoročného horizontu buďte čo najviac konkrétny. Viete, aké výsledky ste dosahovali posledné 2-3 roky, a tak môžete predpovedať ich vývoj na ďalšie obdobie.

Krátkodobý plán je dobré pravidelne kontrolovať, aby ste pri zostavovaní ďalšieho krátkodobého plánu vedeli upraviť plánované hodnoty výkazov.

Naše odporúčanie. Buďte radšej pri plánovaní trošku pesimistickejší. Ak budú výsledky lepšie, milo vás prekvapia a budete vedieť do budúcnosti lepšie plánovať. Ak budú výsledky naopak horšie, mali by ste sa pozrieť na jednotlivé položky, v ktorých plánovaní ste sa najviac pomýlili a skúmať príčiny poklesu, resp. nárastu položiek.

Dlhodobý finančný plán

Táto časť plánu sa vypracováva na časové obdobie dlhšie ako je jeden rok. Dlhodobý plán je viac všeobecnejší a zobrazuje vývoj komplexných položiek. Bolo by príliš náročné plánovať všetky položky výkazov na 5 až 10 rokov.

Do dlhodobého finančného plánu by ste mali zahrnúť všetky investície, ktoré v nasledujúcich rokoch plánujete realizovať. Nezabudnite zohľadniť všetky dôsledky investície v rámci výkazov. Rátajte s tým, že zavedenie nových strojov a zariadení vám prinesie zvýšenie nákladov, ale aj zvýšenie tržieb.

Dopad na finančný plán

Všetky rozhodnutia, ktoré v podniku uskutočníte, budú mať dopad na finančný plán. Prijatie nových zamestnancov znamená zvýšenie osobných nákladov, marketingová kampaň zase zvýšenie nákladov na propagáciu, obstaranie strojov a zariadení bude mať dopad na zvýšenie hodnoty majetku, ale aj záväzkov (v prípade čerpania úveru).

A takto by sme mohli pokračovať ďalej. Je dôležité plánovať finančný plán s ohľadom na všetky funkčné oblasti v podniku.

Informácia na záver!

Veľké spoločnosti si zostavujú plány v troch variantoch – optimistický, pesimistický a reálny. To vám pomôže v priebehu roka sledovať a porovnávať vaše výsledky s plánovanými a budete sa vedieť pripraviť a riadiť podľa jedného z troch variantov.

Ak máte dostatok času a možností, začnite plánovať aj vy.

Comments are closed.