Jednoduchá spoločnosť na akcie. Moderná forma podnikania

Pri zakladaní podnikania Obchodný zákonník definuje 4 možné formy podnikania, a to:

 • verejná obchodná spoločnosť,
 • komanditná spoločnosť,
 • spoločnosť s ručením obmedzeným,
 • akciová spoločnosť.

Od roku 2017 je možné využiť na Slovensku aj novú formu podnikania a to jednoduchá spoločnosť na akcie. Právne je upravená v Obchodnom zákonníku – Zákon č. 513/1991 Zb. (Diel VI).

Nová forma podnikania

Jednoduchá spoločnosť na akcie (skrátene j.s.a.) je piaty druh kapitálovej spoločnosti, ktorý si môžu zvoliť podnikateľské subjekty. Jej prijatie bolo podmienené ako opatrenie v rámci Koncepcie pre podporu startupov a rozvoj startupového ekosystému v Slovenskej republike.

Nová forma podnikania predstavuje spojenie prvkov akciovej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným. Bola vytvorená hlavne za účelom pomoci začínajúcim podnikateľom, ktorí majú problém so získaním potrebného kapitálu na rozbeh podnikania.

Rovnako ako ostatné spoločnosti aj v prípade jednoduchej spoločnosti na akcie vznikne spoločnosť zápisom do obchodného registra. Potrebné je však spoločnosť zaevidovať aj ako emitenta akcií Národnému centrálnemu depozitárovi cenných papierov.  

Štartovací kapitál určený na podnikanie pozostáva zo základného imania, ktorého minimálna výška je 1 € . Základné imanie je tvorené peňažnými vkladmi investorov, z ktorých sa stávajú akcionári. Tým, že investujú do spoločnosti, získajú nielen podiel na zisku (dividendu), ale aj právo voliť členov predstavenstva.

Základné prvky jednoduchej spoločnosti na akcie

 • právna forma ideálna pre tzv. startupy,
 • jednoduchý vstup a výstup akcionárov,
 • orgány spoločnosti: valné zhromaždenie, predstavenstvo a nepovinná dozorná rada,
 • zmena právnej formy iba na akciovú spoločnosť,
 • možnosť predávať akcie firmy,
 • založenie jednou alebo viacerými osobami,
 • spoločnosť ručí za záväzky celým svojím majetkom,
 • akcionári neručia za záväzky spoločnosti,
 • akcie sú iba v zaknihovanej (elektronickej) podobe.

Ak vás zaujala táto forma podnikania, viac informácií nájdete na stránke Slovak Business Agency, Národného centrálneho depozitára cenných papierov alebo priamo v Obchodnom zákonníku.

Comments are closed.