Rodinné podnikanie – výhoda alebo hrozba?

Počiatky podnikateľského života sa v minulosti najčastejšie spájali s rodinným podnikaním. Kedysi ľudia nepoznali možnosť spoločného podnikania dvoch cudzích ľudí. Rodina si spoločne budovala podnikanie, aby ho prenechávala pre budúce generácie a formovala si nástupcov.

Rodinné podnikanie

Aj keď sú rodinné podniky aj na Slovensku ešte stále veľmi rozšírenou formou podnikania, legislatívne nie sú dodnes vymedzené. Rodinné podnikanie môžeme jednoducho vysvetliť ako podnikanie, ktoré založili, alebo sú jeho súčasťou, členovia blízkej alebo vzdialenejšej rodiny. Môže ísť o manželov, súrodencov, alebo si podnikanie založili rodičia s ich deťmi, prípadne vnúčatami.

Podnikanie viacerých členov jednej rodiny umožňuje vytváranie rodinnej tradície a spoločné plnenie podnikových cieľov. Zapájanie rodinných príslušníkov do podnikania by malo začať už v detstve, aby si osvojili myšlienku podnikania a to, čo sa ich rodina snaží priniesť do spoločnosti.

Odporúča sa však, aby nástupcovia rodinných podnikov mali skúsenosti aj z iných podnikov. Do vlastného podnikania tak prinesú užitočné nápady.

V niektorých krajinách sa pre posúdenie úspešnej rodinnej firmy neposudzuje dosiahnutý zisk alebo obrat, ale počet generácií, ktoré sa vystriedali vo vlastníctve.

Výhody a nedostatky rodinného podnikania

Medzi výhody, ktoré sú lákavé pre začínajúcich podnikateľov, možno zaradiť

  • spoločné budovanie podnikania a rodinnej značky,
  • vlastníci spoločnosti si stanovia svojich právnych nástupcov z rodinných kruhov,
  • zachovanie rodinnej tradície a odovzdávanie rodinného tajomstva pre budúce generácie,  
  • motivácia uspieť nakoľko sú v podnikaní zapojení členovia rodiny,
  • utužujú sa rodinné vzťahy,
  • šetrenie času pri zaúčaní nového človeka, rodinný príslušník je v podnikaní možno aj od narodenia,
  • prevládajú neformálne vzťahy, dobrá podniková kultúra,
  • ekonomické dôsledky – môžu viac peňazí ponechať vo firme než by boli vyplatené na vlastné odmeny,
  • rodina drží spolu, rovnako je to aj v prípade podnikania.

Dôležité je uviesť, že aj keď ide o rodinných príslušníkov, je dobré mať všetky formálne náležitosti upravené. V živote sa vyskytnú situácie, s ktorými treba aj v prípade rodinného podniku počítať (úmrtie jedného z člena rodiny, narušenie rodinných vzťahov alebo odchod člena rodiny z podnikania).

Rodinné podniky tvoria v rámci sveta významný podiel na hrubom domácom produkte. Nedostatkom je hlavne to, že nevytvárajú pracovné miesta pre externých pracovníkov. Snažia sa voľné pracovné miesta obsadiť primárne členom rodiny.

Úspešné rodinné podniky na Slovensku

Marek a Miriam Lisovci – obleky Marco Mirelli

Rodina Bergerovci – tipovacia spoločnosť Niké

Rodina Harvánekovci – spoločnosť Raven (distribútor hutníckeho a stavebného materiálu)

Rodina Labašovci – obchodná spoločnosť Labaš

Rodina Krajčíkovci – spoločnosť 101 Drogerie

Comments are closed.