Ogólne warunki biznesowe dla GREATregister.org, j.s.a.

Artykuł I.

Przepisy wstępne

1. Niniejsze Ogólne warunki witryny internetowej GREATregister.org (zwane dalej „Warunkami”) regulują prawa i obowiązki Operatora i Użytkowników Portalu w zakresie świadczenia i korzystania z Usług.

2. Operator jest właścicielem, oraz założycielem portalu greatregister.org, jest to spółka GREATregister.org, z siedzibą pod adresem Pionierska 43, 080 05 Preszów, numer organizaci 52 202 224, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Preszowie, sekcja: Sja, sygnatura akt: 11 / P, numer identyfikacji podatkowej: 2120931098, (zwane dalej „Operatorem”), chyba że Warunki stanowią inaczej. Adres e-mail: [email protected]; tel. kontakt: +421 911 424 999. Operator ma wyłączne prawa własności do wszystkich treści w witrynie, która jest dziełem chronionym prawem autorskim.

3. „Użytkownik” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która korzysta z usług portalu internetowego greatregister.org i / lub która wykonuje i / lub przegląda jego zawartość na www.greatregister.org i nie jest zarejestrowanym użytkownikiem.

4. „Zarejestrowany użytkownik” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która zarejestrowała się jako użytkownik portalu greatregister.org poprzez indywidualny login, którym jest adres e-mail logowania i hasło

5. „Zarejestrowana firma” to osoba prawna, która zarejestrowała swoją firmę (firmy) w portalu Greatregister.org za pośrednictwem funkcji portalu

6. „Konto” oznacza konto Zarejestrowanego Użytkownika, na które, po zalogowaniu, Zarejestrowany Użytkownik może korzystać z informacji, usług i funkcjonalności znajdujących się na portalu greatregister.org; każde konto jest przypisane do określonego Zarejestrowanego Użytkownika lub Zarejestrowanej Firmy.

7. „Pakiet usług” jest częścią informacji, usług i funkcji znajdujących się na portalu greatregister.org, do którego ma dostęp Zarejestrowany Użytkownik.

Artykuł II

Pakiet usług

1. Każdy Użytkownik ma dostęp do niektórych informacji, usług i funkcjonalności znajdujących się na portalu greatregister.org; tylko Zarejestrowany Użytkownik lub Zarejestrowana Firma ma dostęp do pełnych informacji, usług i funkcjonalności.

2. Zarejestrowany użytkownik uzyskuje dostęp do informacji, usług i funkcjonalności znajdujących się na portalu greatregister.org, logując się na swoje konto; za pośrednictwem Konta może uzyskać dostęp do jednego z następujących Pakietów Usług oferowanych przez Operatorów.

3. Zarejestrowana firma korzysta z najbardziej rozpowszechnionego dostępu do informacji, usług i funkcjonalności dostępnych na portalu greatregister.org po zalogowaniu się na swoje konto; za pośrednictwem Konta może on uzyskać dostęp do jednego z następujących Pakietów Usług oferowanych przez Operatorów.

Artykuł III

Prawa i obowiązki Operatora, Użytkownika, Zarejestrowanego Użytkownika, Zarejestrowanej Firmy i Kupującego

1. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie treści, wszystkie informacje, posty, reklamy i dane publikowane i / lub przesyłane na stronę internetową przez greatregister.org Zarejestrowany użytkownik, który uzyskuje dostęp do systemu Witryny, płacąc odpowiednie wynagrodzenie wypłacane przez Kupującego.

2. Operator nie gwarantuje częstotliwości, z jaką zawartość pobieranych (opłaconych) części strony greatregiser.org będzie uzupełniana i / lub zmieniana.

3. Operator jest uprawniony do zmiany treści strony internetowej grearegister.org, w tym kodu źródłowego, w celu ulepszenia lub zmiany usług. Operator ma prawo przerwać, zawiesić lub zmienić wybrane informacje, usługi i / lub funkcje bez uprzedniego powiadomienia; nie stanowi to prawo Kupującego do zwrotu jakiejkolwiek zapłaconej kwoty pieniężnej albo jakiejkolwiek jej części.

4. Operator jest uprawniony do informowania Zarejestrowanych Użytkowników i Kupujących pocztą elektroniczną o możliwości zakupu usługi na kolejny okres lub o konieczności zapłaty wynagrodzenia za kolejny okres dostępu do usług oraz o aktualnych ofertach produktów i usług Operatora.

5. Kupujący, Zarejestrowany Użytkownik i Zarejestrowana Firma przeczytali i zaakceptowali Ogólne Warunki umowy

Artykuł IV

Przepisy końcowe

1. Zobowiązania umowne nieuregulowane w niniejszym Regulaminie podlegają odpowiednim przepisom ustawy nr 513/1991 Coll. Kodeks handlowy z późniejszymi zmianami oraz ustawa nr. 102/2014 Coll. w sprawie ochrony konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawieranej na odległość lub umowy zawieranej poza lokalem sprzedawcy oraz w sprawie zmiany niektórych ustaw

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.7.2019.

3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia użytkownika.

Uwaga: Ogólne warunki serwisu greatregister.org są dostosowane do testowej wersji strony.

We use anonymized cookies to provide you with the best experience on our site and protect your personal information. By continuing, you allow the acceptance of all cookies on the company's site GREATregister.org. More informations

Zgadzam się