Všeobecné obchodné podmienky pre GREATregister.org, j.s.a.

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné podmienky pre webový portál spoločnosti GREATregister.org, j.s.a., (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Používateľov portálu pri poskytovaní a využívaní Služieb.

2. Prevádzkovateľ je vlastníkom, zriaďovateľom a prevádzkovateľom portálu greatregister.org; tým je spoločnosť GREATregister.org, j.s.a., so sídlom Pionierska 43, 080 05 Prešov, IČO: 52 202 224, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prešove, Oddiel: Sja, Vložka č.: 11/P, DIČ: 2120931098, (ďalej len „Prevádzkovateľ“), pokiaľ Podmienky neustanovujú inak. Adresa elektronickej pošty: [email protected]; tel. kontakt: +421 911 424 999. Prevádzkovateľ má výhradné majetkové práva k celému obsahu nachádzajúcemu sa na webovom sídle, ktorý je autorským dielom.

3. ,,Užívateľom” je každá fyzická či právnická osoba, ktorá využíva služby webového portálu greatregister.org a/alebo ktorá na portáli www.greatregister.org vykonáva akúkoľvek činnosť a/alebo si prezerá jeho obsah a ktorá nie je Registrovaným užívateľom.

4. ,,Registrovaným užívateľom” je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registrovala ako užívateľ portálu greatregister.org prostredníctvom individuálnych prihlasovacích údajov, ktorými sú prihlasovací e-mail a heslo.

5. ,,Registrovanou firmou” je právnická osoba, ktorá pomocou svojho Konta zaregistrovala svoju/svoje firmu/firmy do portálu greatregister.org prostredníctvom funkcie portálu.

6. ,,Kontom” je účet Registrovaného užívateľa, do ktorého po prihlásení môže Registrovaný užívateľ využívať informácie, služby a funkcionality nachádzajúce sa na webovom portáli greatregister.org; každé Konto je priradené konkrétnemu Registrovanému užívateľovi alebo registrovanej firme.

7. ,,Balíkom služieb” je časť informácií, služieb a funkcionalít nachádzajúcich sa na portáli greatregister.org, ku ktorým ma prístup Registrovaný užívateľ.

Článok II.

Balík služieb

1. Každý Užívateľ má prístup k časti informácií, služieb a funkcionalít nachádzajúcich sa na portáli greatregister.org; k ostatným informáciám, službám a funkcionalitám má prístup iba Registrovaný užívateľ alebo Registrovaná firma.

2. Registrovaný užívateľ využíva prístup k informáciám, službám a funkcionalitám nachádzajúcim sa na portáli greatregister.org, po prihlásení sa do svojho Konta; prostredníctvom Konta môže získať prístup k jednému z nasledovných Prevádzkovateľom ponúkaných Balíkov služieb.

3. Registrovaná firma využíva najrozšírenejší prístup k informáciám, službám a funkcionalitám nachádzajúcim sa na portáli greatregister.org, po prihlásení sa do svojho Konta; prostredníctvom Konta môže získať prístup k jednému z nasledovných Prevádzkovateľom ponúkaných Balíkov služieb.

Článok III.

Ďalšie práva a povinnosti Prevádzkovateľa, Užívateľa, Registrovaného užívateľa, Registrovanej firmy a Kupujúceho

1. Kupujúci zodpovedá v celom rozsahu za všetok obsah, všetky informácie, príspevky, inzeráty a údaje, ktoré zverejnil a/alebo vložil do systému webového sídla greatregister.org Registrovaný užívateľ, ktorý využíva prístup do systému webového sídla na základe úhrady príslušnej odplaty vykonanej Kupujúcim.

2. Prevádzkovateľ negarantuje frekvenciu, s akou sa bude obsah spoplatnených častí webového sídla greatregiser.org dopĺňať a/alebo meniť.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený obsah webového sídla grearegister.org vrátane jeho zdrojového kódu meniť z dôvodu vylepšovania alebo zmeny služieb. Prevádzkovateľ je oprávnený vybranú informáciu, službu a/alebo funkcionalitu prestať poskytovať, pozastaviť jej poskytovanie alebo ju zmeniť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia; to nezakladá právo Kupujúceho na vrátenie uhradenej odplaty ani jej časti.

4. Prevádzkovateľ je oprávnený informovať Registrovaných užívateľov a Kupujúcich prostredníctvom e-mailu o možnosti zakúpenia služby na ďalšie obdobie, respektíve o nutnosti úhrady odplaty na ďalšie obdobie prístupu k službám a o aktuálnych ponukách produktov a služieb Prevádzkovateľa.

5. Kupujúci, Registrovaný užívateľ a Registrovaná firma sa oboznámil/a a súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Článok IV.

Záverečné ustanovenie

1. Záväzkovo-právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovania služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť a platnosť dňa 12.7.2019.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Upozornenie: Všeobecné obchodné podmienky portálu greatregister.org sú prispôsobené testovacej verzii stránky.

Používame anonymizované súbory cookie, aby sme Vám poskytli najlepší zážitok z našej stránky a ochránili vaše osobné údaje. Ak budete pokračovať, povoľujete tým prijatie všetkých súborov cookie na stránke spoločnosti GREATregister.org. Viac informácii

Súhlasím